Λοιπές Υπηρεσίες

Λοιπές Υπηρεσίες

ΓΕΝΙΚΑ


Παραγόμενα Προϊόντα /Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες μας ξεκινούν από τη στιγμή που ο πελάτης έρχεται σε επαφή με την επιχείρησή μας και αναλύονται στα ακόλουθα στάδια : 

  • Αρχική Καταγραφή των απαιτήσεων του πελάτη και πληροφορίες για το είδος και το ύψος της δραστηριότητάς του, 
  • Προέλεγχος υποδομών (δωρεάν υπηρεσία) όπως ηλεκτρικά, εξοπλισμός Η/Υ και δίκτυα
  • Μελέτη / σχεδιασμός / κοστολόγηση της υπηρεσίας ή του συνδυαστικού πακέτου υπηρεσιών
  • Αποστολή Προσφοράς
  • Σύναψη Συμφωνητικού
  • Υλοποίηση
  • Υποστήριξη

Το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας μας είναι ευρύτατο και περιλαμβάνει :

Υπηρεσίες WEB Κατασκευή Ιστοσελίδων & E-Shops

Custom Software Development
(Ανάπτυξη Λογισμικού – Προγράμματα κατά παραγγελία)

digi-plan Λάρισα κατασκευή ιστοσελίδων website e-shop eshop